Přihlášení
Přihlásit Registrovat
+420 602 332 395

Informace pro zákazníky a pacienty o zpracování osobních údajů a vedení zdravotnické dokumentace

Správce osobních údajů: OptikDoDomu s.r.o., IČO: 02982200

se sídlem Čelakovského 614, Rakovník II, 269 01 Rakovník

zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 225998

Kontaktní údaje správce: Petr Seidl

Telefon: +420 602 742 475

email: petr.seidl@optikdodomu.cz

 

ZÁZNAMY O ČINNOSTECH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Při nakládání s daty se zavazujeme řídit zákonem č. 110/2019 Sb. o ochraně osobních údajů. Osobní údaje zpracováváme dle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů a na základě jeho hlavních zásad:

  1. zákonnost, korektnost a transparentnost,

  2. účelové omezení,

  3. minimalizace údajů,

  4. přesnost,

  5. omezení uložení,

  6. integrita a důvěrnost,

a toto jsme schopni doložit (odpovědnost).

Veškeré údaje uchováváme jen po dobu nezbytně nutnou (dále bude definováno).

Tyto Záznamy o činnostech zpracování osobních údajů obsahují obecné informace o prováděném zpracování. Jejich cílem je objasnit Vám způsoby použití Vámi poskytnutých osobních údajů.

Náš závazek je chránit Vaše práva a možnosti kontroly osobních údajů a ochrany soukromí.

Dále uvádíme, jaké osobní údaje shromažďujeme, jak tyto osobní údaje používáme a specifikujeme třetí strany, s kterými je sdílíme.

Osobní údaje nám slouží k různým účelům, podrobnosti najdete níže.Shromažďované osobní údaje

Pojem „osobní údaje" znamená veškeré informace, které se týkají Vás a které Vás identifikují, buď samy o sobě, nebo spolu s dalšími informacemi, které máme k dispozici.

OptikDoDomu s.r.o. shromažďuje různé druhy osobních údajů a zvláštní kategorie osobních údajů.

Osobní údaje zákazníků:

Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

Poskytování služeb, plnění smlouvy:

Vaše osobní údaje (jméno, příjmení a email, adresa, telefonní spojení a hodnoty z lékařského předpisu) shromažďujeme za účelem zhotovení zakázky po dobu pěti let.

Zpracování lékařského předpisu

Lékařské předpisy zpracováváme 1x měsíčně. Data zpracováváme elektronicky prostřednictvím speciálního programu pro zpracování lékařských předpisů. Žádné osobní údaje nezůstávají na našem počítači, jsou uložena na externím serveru dodavatele speciálního programu pro zpracování lékařských předpisů, který zaručuje jejich bezpečnost.
Jakmile jsou předpisy zpracovány elektronicky, zasíláme je jako ceninu poštou přímo do jednotlivých zdravotních pojišťoven. 

Vedení účetnictví

Jste-li zákazníky, Vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

Marketing - zasílání newsletterů

Vaše osobní údaje (email), pohlaví, na co klikáte v emailu a kdy je nejčastěji otevíráte, využíváme za účelem přímého marketingu - zasílání obchodních sdělení. K zasílání obchodních sdělení musí dát zákazník nejprve souhlas, prostřednictvím odkazu v prvním kontaktním emailu. Obchodní sdělení má frekvenci cca 6 zpráv ročně. V případě, že se chcete odhlásit z odběru novinek, stačí kliknout na odhlašovací odkaz v patičce každého zaslaného emailu.

Zkoušečka brýlí na webu OptikDoDomu.cz

Vámi nahrané fotografie zůstávají na serveru 1 měsíc, pak jsou automaticky smazány.

Osobní údaje pacientů

OptikDoDomu s.r.o. je poskytovatelem zdravotních služeb v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů (dále je „zákon o zdravotních službách“), o to v oboru optometrie (vyšetření zraku optometristou).

Poskytování zdravotních služeb a vedení zdravotnické dokumentace

Pokud jste u nás podstoupili vyšetření zraku u optometristy, jste naším pacienty ve smyslu zákona o zdravotních službách, a my máme povinnost Vaše údaje evidovat v rámci vedení zdravotnické dokumentace dle zákona o zdravotních službách a vyhlášky č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci.

Zdravotnická dokumentace se uchovává po dobu 5 let. Doba uchovávání zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi počíná běžet dnem 1. ledna následujícího kalendářního roku po dni, v němž byl proveden poslední záznam ve zdravotnické dokumentaci pacienta.

Zdravotnická dokumentace určená k vyřazení musí být zničena. Zničením zdravotnické dokumentace se rozumí znehodnocení takovým způsobem, aby byla znemožněna rekonstrukce a identifikace jejího obsahu (tzn. skartace).

Vykazování hrazených zdravotních služeb

Vaše osobní údaje potřebujeme pro účely vykazování hrazených zdravotních služeb ve smyslu zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění.

Vyúčtování nehrazených zdravotních služeb

Vaše osobní údaje potřebujeme pro účely vykazování nehrazených zdravotních služeb ve smyslu zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění.

Sdělování údajů o zdravotním stavu Vám a dalším oprávněným osobám

V určitých případech stanovených zákonem o zdravotních službách jsme povinni Vaše osobní údaje sdělit oprávněným osobám.

Organizace poskytování zdravotních služeb (objednávání pacientů)

Vaše osobní údaje (jméno, příjmení, telefon a e-mail) potřebujeme pro účely organizace poskytování zdravotních služeb, zejména pro účely Vašeho objednání na vyšetření.

Vedení evidence o našich příjmech a výdajích, přijatých platbách a o hospodaření

Jste-li pacient, Vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Osobní údaje zaměstnanců:

Vaše osobní údaje (jméno, příjmení, email, telefonní spojení, číslo účtu, zdravotní pojišťovna, rodinný stav, rodné číslo), shromažďujeme po dobu spolupráce s OptikDoDomu s.r.o.

Osobní údaje zájemců o spolupráci a zaměstnání (jméno, příjmení, email, telefon, včetně životopisů (kde nám můžete poskytnout dle vlastního uvážení: telefonní číslo, pohlaví, osobní preference, ID pro sociální sítě, věk a datum narození), které nám zasíláte, budeme uchovávat po dobu 1 roku.

Naše webová stránka

Na naší webové stránce žádné osobní údaje nezpracováváme. Jak používáme soubory cookie se dočtete na:
Podmínky společnosti OptikDoDomu pro používání souboru cookies. 

SDÍLENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

S osobními údaji zacházíme opatrně a považujeme je za důvěrné. Sdílíme je tedy pouze s třetími stranami, které zde uvádíme:

ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍÉHO ZABEZPEČENÍ

OptikDoDomu s.r.o. sdílí nezbytné osobní údaje o zaměstnancích: jméno, příjmení, bydliště, rodné číslo, číslo účtu, zdravotní pojišťovna.

ZDRAVOTNÍ POJIŠTOVNY

OptikDoDomu s.r.o. sdílí nezbytné osobní údaje o zaměstnancích: jméno, příjmení, bydliště, rodné číslo, číslo účtu, zdravotní pojišťovna.

FINANČNÍ ÚŘAD

OptikDoDomu s.r.o. sdílí nezbytné osobní údaje o zaměstnancích: jméno, příjmení, bydliště, rodné číslo, číslo účtu, zdravotní pojišťovna.

OPRÁVNĚNÉ OSOBY DLE ZÁKONA O POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

OptikDoDomu s.r.o. sdílí nezbytné údaje o zdravotním stavu s oprávněnými osobami dle zákona o zdravotních službách (zejména s opatrovníky pacientů s omezenou svéprávností nebo zákonnými zástupci nebo pěstouny nezletilých pacientů).

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jsme pevně odhodláni chránit Vaše osobní údaje a používat náležitá technická a organizačně bezpečnostní opatření k ochraně proti jakémukoli neoprávněnému nebo nezákonnému zacházení a proti neúmyslné ztrátě, zničení nebo poškození.

MEZINÁRODNÍ PŘENOS OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje archivujeme a zpracováváme v České Republice. 

ÚDAJE O DĚTECH

Všeobecně platí, že osobní údaje o dětech mladších 13 let shromažďujeme jen v případě, kdy je na jméno a údaje dítěte sjednána zakázka a s údaji pracujeme stejně jako v případě zakázky na dospělého zákazníka. Jiné osobní údaje o dětech neshromažďujeme.

VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI S OSOBNÍMI ÚDAJI

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím emailu: gdpr@optikdodomu.cz.

PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJŮM, NÁMITKY, OPRAVY, DOPLNĚNÍ, ODSTRANĚNÍ

Můžete nám kdykoli napsat žádost o osobní údaje, které o Vás vedeme (o přístup k osobním údajům), o aktualizaci, doplnění nebo opravu určitých osobních údajů, které považujete za nesprávné nebo nerelevantní (vznést námitku), požádat o omezení zpracování, vymazání nebo jiné odstranění Vašich osobních údajů, ledaže se jedná o údaje, které o Vás vedeme v souladu se zákonem o zdravotních službách jako povinnou náležitost zdravotnické dokumentace.

Omezení zpracování znamená, že musíme Vaše osobní údaje, u kterých bylo zpracování omezeno, označit, a po dobu trvání omezení je nesmíme dál zpracovávat s vyjímkou jejich uložení. Právo na omezení zpracování máte tehdy, jestliže:

Dále máte právo na přenositelnost údajů, které zahrnuje právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci osobních údajů. 

VYMAZÁNÍ INFORMACÍ

Kdykoliv můžete požádat o vymazání svých osobních údajů, ledaže se jedná o údaje, které o Vás vedeme v souladu se zákonem o zdravotních službách jako povinnou náležitost zdravotnické dokumentace.  Vaši žádost vždy zvážíme a podle potřeby Vám v souladu s výše popsanou platnou legislativou vyhovíme.

V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, a např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu Vás budeme informovat emailem.

MLČENLIVOST

Dovolujeme si Vás ujistit, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinní zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez Vašeho souhlasu nebudou Vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně, ledaže to vyžaduje platná právní úprava. 

ÚPRAVY ZÁSAD

OptikDoDomu s.r.o. se zavázal dodržovat základní principy ochrany soukromí a osobních údajů. Naše prohlášení o ochraně osobních údajů proto pravidelně revidujeme, abychom se ujistili, že v něm nejsou žádné chyby a je dobře viditelné na našich webových stránkách, obsahuje náležité informace o Vašich právech a o zpracování dat, že je uplatňováno a odpovídá platné legislativě. Občas můžeme prohlášení o ochraně osobních údajů aktualizovat, aby odráželo nový vývoj a příležitosti ve vztahu k internetu a aby bylo v souladu s platnou legislativou.

O případných zásadních změnách v prohlášení o ochraně osobních údajů Vás budeme informovat prostřednictvím oznámení na našich webových stránkách, včetně přístupu k aktuální verzi tohoto prohlášení.

STÍŽNOST

Můžete podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů dochází k porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů. Tímto orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

NAŠE KONTAKTNÍ ÚDAJE

OptikDoDomu s.r.o.,

se sídlem Čelakovského 614, 269 01 Rakovník,

IČO: 0298 2200., DIČ: CZ 02982200,

zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 225998.

Kontaktní údaje Správce: Petr Seidl, petr.seidl@optikdodomu.cz, tel: 602 742 475.

V případě jakýchkoli dotazů ohledně toho, jak používáme osobní údaje, jak uplatnit svá práva nebo ohledně prohlášení o ochraně osobních údajů, se prosím obraťte na: gdpr@optikdodomu.cz.

Copyright © 2009-2024 OptikDoDomu. Všechna práva vyhrazena.
Webová prezentace spadá do kategorie Úspěšný web
Foto chatbota
Zavření bota
Foto chatbota
Jsem virtuální asistentka a ráda Vám pomohu Zeptejte se mě
na cokoli!